Akademia Menadżera Innowacji

 

FPD Sp. z o.o.

FPD Sp. z o.o. bierze udział w programie szkoleniowo -doradczym pod nazwą Akademia Menadżera Innowacji (AMI),

który ma na celu przekazanie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

Program składa się z części szkoleniowej oraz doradczej. W części szkoleniowej (wykładowo-warsztatowej) uczestnicy

uzyskają wiedzę na temat tego jak zorganizowane są i funkcjonują przedsiębiorstwa,  które skutecznie wykorzystują

w swoim rozwoju innowacje. Natomiast w części doradczej, przy wsparciu doradcy, będą tę wiedzę przekładać na praktykę

funkcjonowania Odbiorcy wsparcia.

Finansowanie:

1) wsparcie w kwocie 60 884,93 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 93/100 złotych)

ze środków europejskich w ramach POWER w kwocie 60 884,93 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztu udziału w AMI,

2) wkład własny ze środków własnych Odbiorcy wsparcia w kwocie 15 221,23 zł,stanowiący nie mniej niż 20% kosztu

udziału w AMI.

Cyberksięgowy

FPD Sp. z o.o.
realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich
projekt pod nazwą :
Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia
nowej, innowacyjnej usługi “CyberKsięgowy”

Celem projektu jest wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu
wirtualnego księgowego, który usprawni proces obsługi rachunkowej
i wpłynie na wydajność pracy.

Dofinansowanie projektu z UE:  733 852,00 PLN

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe “Usługa doradcza o charakterze prorozwojowym świadczona przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu”

Zapytanie ofertowe nr 1 / 2.3.1 POIR / 2019 na dostawę serwera

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2.3.1 POIR / 2019 na przygotowanie aplikacji „Cyber Księgowy”

Zapytanie ofertowe nr 3/2.3.1 POIR/2019 w procedurze zasady konkurencyjności na: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Internacjonalizacja

FPD Sp. z o.o.
realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich
projekt pod nazwą:

„Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego
modelu biznesowego internacjonalizacji
firmy FPD Sp. z o.o. na rynki docelowe

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego
internacjonalizacji oraz jego wdrożeniem,
co umożliwi wprowadzenie platformy Mobevo na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie projektu z UE:  546 326,05 PLN

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2 POPW/2019 na Usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji firmy FPD - przygotowanie produktu Mobevo na rynki zagraniczne, w ramach projektu nr POPW.01.02.00-26-0008/18

Zapytanie ofertowe nr 2 / 1.2 POPW / 2019 w procedurze zasada konkurencyjności na dostarczenie modułu strukturyzującego informacje z OCR dla dokumentów w językach angielskim, czeskim i niemieckim

Popytowy System Innowacji

 

FPD Sp. z o.o. realizuje współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 
Wojewdztwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt:
 
Tytuł projektu: Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze
Okres realizacji: 2014 – 2020 
 
W ramach którego udzielono MŚP vouchera na dofinansowanie kosztów usługi doradczej specjalistycznej pn.:
 
"Przeprowadzono  audytu technologicznego procesu testowania aplikacji wraz ze stworzeniem testów automatycznych dla Mobevo"
 
Dofinansowanie projektu z UE: 106 250, 00 PLN
 

Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy

Projekty_ue

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Informujemy, iż w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla pracowników biur rachunkowych
realizowany jest projekt:
 
Tytuł projektu: Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników firm świadczących usługi księgowe z terenu KOF
Okres realizacji: 01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.
 
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się
Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)
 
Wnioskodawca: HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI
 
Partnerzy: HORYZONTY BIZNESU MONIKA STRUS-BILSKA
 
Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach
 
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 78 osób, w tym 70 kobiet i 8 mężczyzn - pracowników 4 biur rachunkowych z terenu ZIT KOF, tj. Kancelaria Doradcy Podatkowego Michał Cielibała (16 kobiet i 3 mężczyzn), FPD Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe (15 kobiet i 4 mężczyzn), Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. (26 kobiet i 0 mężczyzn), Biuro Rachunkowe „MARTA” Marta Szewczyk-Nadrzewia (13 kobiet i 1 mężczyzna) osób w wieku aktywności zawodowej, pracujących, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od I 2020 r. do XII 2020 r.
 
Planowane efekty:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (35K i 4M)
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (49K i 5M)
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (70K i 8M)
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (3K i 1M)
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uspra
wnień dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (4)
 
Grupy docelowe:
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: - osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (70K/8M)
 
Opis działań:
Zadanie 1 - Usługi zdrowotne - profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy
Zadanie 2 – Pakiety rehabilitacyjne i leczenie sanatoryjne
Zadanie 3 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem
Zadanie 4 – Wsparcie psycho-nerwowe jako działanie na rzecz walki ze stresem – rehabilitacja psychologiczna i neurofizjologiczna
Zadanie 5 – Działania doradcze dla kadry zarządzającej
 
Budżet projektu:
Koszty ogółem: 314 341,25 zł
Wkład Fundusz Europejskich: 282 146,25 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 4 030,02 zł
Wkład własny: 32 195,00 zł
 
Do pobrania:
 1.  Regulamin Projektu Księgowy
 2. Formularz zgłoszeniowy
 
Rekrutacja do projektu „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników firm świadczących usługi księgowe z terenu KOF”
 
Informujemy, iż z dniem 02.01.2020r. Human Body Damian Żuchowski wraz z partnerem projektu Horyzonty Biznesu Monika Strus-Bilska rozpoczyna realizację projektu„Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników firm świadczących usługi księgowe z terenu KOF”. W związku z powyższym rozpoczynamy wśród pracowników 4 biur rachunkowych rekrutację do projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się, Podziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej –ZIT(projekty konkursowe).
 
Projekt skierowany jest do pracowników 4 biur rachunkowych: Kancelaria Doradcy Podatkowego Michał Cielibała, FPD Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe, Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., Biuro Rachunkowe „MARTA”Marta Szewczyk-Nadrzewia–które są osobami w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, w tym szczególnie powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają następujące wsparcie (uczestnictwo w poszczególnych formach zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania i poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi): 
 
A. Wsparcie obowiązkowe
 • Pakiet badań profilaktycznych
 • Konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą - 2h
 • pakiet rehabilitacyjny (8 zabiegów)
 • Warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników –8h
 • Piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin

B.  Zajęcia obowiązkowe dla kadry zarządzającej

 • Coaching - 5h

C. Usługi zdrowotne uzależnione od stanu zdrowia na podstawie rekomendacji fizjoterapeuty (Klawiterapia, sanatoryjne leczenie rehabilitacyjne – Pakiet „Dla kręgosłupa”, zajęcia na siłowni, zajęcia na basenie, zwiększenie ergonomii stanowisk pracy)

Rekrutacja trwa do 24.02.2020r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w:

 1. biurze projektu –Business Lantern Office, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce
 2. biurze partnera projektu –ul. Krakowska 8/10 lok 204, 25-029 Kielce
 3. w sekretariacie ww. biur rachunkowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

 

Napisz do nas wiadomość

 

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 16

FPD SP. Z O.O.
spółka doradztwa podatkowego
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce

Tel. 41 343 04 53
E-mail: biuro@fpd.pl

Oddział:
ul. Gwiaździsta 15a/401
01-651 Warszawa

Tel. 226022686

NIP 657 283 77 94
REGON 260335667
KRS 0000339502

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że się zgadzasz na ich użycie.