Zapytanie ofertowe na opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy FPD Sp. z o.o.

Zamawiający
FPD Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, 6572837794

Zakres zamówienia
Opracowanie strategii internacjonalizacji na rynki: niemiecki, czeski i brytyjski dla firmy FPD Sp. z o.o., wg. metodologii określonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla Działania 1.2 PO PW.
Strategię należy wykonać do 31.08.2018

Warunki dla Wykonawcy
Oferent musi wykazać się wykonaniem minimum jednej usługi opracowania strategii eksportowej, przygotowanej na potrzeby aplikowania o fundusze europejskie.

Termin i miejsce składania oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, do 20.08.2018, do godz. 12.00 na adres mailowy: kontakt@fpd.pl

Kryteria wyboru
Kryterium wyboru Wykonawcy jest cena
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego