Zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej specjalistycznej dotyczącej doradztwa w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemu Mobevo.

 

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FPD sp z o.o. Żurawia 5 25-653 Kielce NIP: 657-283-77-94 zawiadamia, że w postępowaniu dot. zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu technologicznego procesu testowania aplikacji wraz stworzeniem testów automatycznych dla Mobevo” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Fundacja Rozwoju Przemysłu Czerwonego Krzyża 5/3 25-353 Kielce

NIP: 6572915287 REGON 260794435

 

Cena brutto: 153 750,00 zł – za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego kryteria, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert:

Cena brutto (60%)

Okres prowadzenia działalności (20%)

Doświadczenie podmiotu (20%)

Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją:

 

Lp.Nazwa i adres
Usługodawcy
Data otrzymania ofertyCena netto

w PLN

Cena brutto

w PLN

Pkt. w kryterium cenaPkt. w kryterium 1Pkt. w kryterium 2Razem punkty (6+7+8+…)
123456789
1.Fundacja Rozwoju Przemysłu, Czerwonego Krzyża 5/3,

25-353 Kielce

08.01.2020r.125 000,00 PLN153 750,00 PLN6020484